AZ EUROHANDBALL 2022 NONPROFIT KFT. FACEBOOK OLDALÁN SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI – Men’s EHF European Handball Championship 2022
A részvételi feltételek az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.) (a továbbiakban: Szervező ) által az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft . Facebook oldalán (a továbbiakban: oldal ) keresztül szervezett nyereményjáték (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték ) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

A Nyereményjátékra vonatkozó információk
1.1.A Nyereményjáték szervezőjének adatai
Név: Eurohandball 2022 Nonprofit Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.

E-mail cím : [email protected]

1.2.A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre
A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos ) vehet részt, aki teljesíti a 1.3. pontban foglalt feltételt és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt elfogadja.

1.3.A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
Szervező a Nyereményjátékot az oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt ) teszi közzé. Szervező a Nyereményjáték időtartamáról és konkrét feltételeiről az adott Posztban tájékoztatja az oldal követőit, látógatóit.

Facebook feleletválasztós Nyereményjáték (Kommentelés)
A tudás alapú Nyereményjátékban való részvétel alapvetően az alábbi feltétel teljesítéséhez kötött:
adott Poszt alá, a Szervező által a Posztban feltett kérdésre a helyes válasz megírása kommentben. Egy Játékos a Nyereményjátékban kizárólag 1 (egy) érvényes profillal jogosult részt venni. 1.4.Kizárás a Nyereményjátékból A Nyereményjátékból kizárható : aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi; aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során, azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói. A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, posztok, kommentek, story-k amelyek különösen, de nem kizárólagosan a részvételi feltétel teljesítése során:
 • obszcén szavakat tartalmaznak,
 • szexuális tartalmúak,
 • sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét,
 • vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,
 • az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak,
 • internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
 • reklám értékűek,
 • a Szervező jó hírnevét sértik,
 • sértik valamely harmadik személy szerzői jogát,
 • egyéb okból jogsértőek.


 • A Jelentkezés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezést az oldalról eltávolítsa és a Játékost a Nyereményjátékból kizárja.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

  1.5.A nyeremények
  A Nyereményjáték során a Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

  1 darab 15.000 Ft értékű The Box Donut elektronikus formában elérhető kupon
  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.
  1.6.A Nyereményjátékok időtartama
  A Facebook tudás alapú nyereményjáték időtartama: 2021.02.26. 11:00 órától 2021.03.13. 23:59 óráig tart.

  1.7.A nyertes kiválasztása
  Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött Jelentkezések közül sorsolással határozza meg a Nyereményjáték nyertesét.

  Sorsolás esetén: a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással:

  A Facebook tudás alapú Nyereményjáték esetében 1 (azaz egy) darab nyertes Jelentkezés kerül kisorsolása
  összesen 1 (azaz egy) darab nyertes Jelentkezés kerül kisorsolásra.

  A sorsolás helyszíne: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.

  A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolás nem nyilvános.

  A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult.

  Szervező a nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook posztban az oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés ).

  A nyertes Játékos a Szervező oldalának küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név,) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény átadáshoz szükséges adatait nem adja meg, Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

  A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Nyereményjáték lezárulta után ellátogassanak a Szervező oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.

  Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  2. Nyereményadó


  A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a felajánló partner rendezi. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

  3. Egyéb rendelkezések


  A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

  A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.

  A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

  A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről az oldalán tájékoztatja a Játékosokat.

  A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

  A Szervező jelen szabályzatot az oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

  A Szervező kizárja a felelősségét a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a www.facebook.com , weboldal, illetve az azokat működtető szerver nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver külső támadások esetére. Tehát amennyiben a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

  A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

  A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

  A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook, valamint az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook, valamint az Instagram tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Nyereményjáték tekintetében a Szervező részére történik.

  A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

  Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

  2021. 02. 26.

  Adatkezelési tájékoztató


  Jelen dokumentum tartalmazza Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő ) mint a VilágbajnokságNyereményjáték szervezőjének tájékoztatását a Nyereményjátékban személyes adatot megadó személyek (a továbbiakban: Érintett ) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

  Elérhetőségeink:

  Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

  E-mail cím : [email protected]

  Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

  A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

  4. Instagram story Nyereményjáték lebonyolítása


  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

  Az Adatkezelő a nyereményjátékot az Instagram felületén keresztül szervezi. Ezen felületen kell a kiírásnak megfelelő tevékenységet (Instagram story válasz) megvalósítani.

  A nyereményjáték lezárását követően az Adatkezelő a kiírási feltételeknek megfelelt személyek esetén Instagram profil nevüket kezeli a célból, hogy közülük a nyertest ki tudja választani.

  Az Instagram felületének saját adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal felelősséget, a posztok tartalmát, kommentek tartalmát nem kezeli.

  A nyertes nevét a nyereményjáték oldalán közzétesszük nyilvánosan.

  Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

  Adatkezelés időtartama
  Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

  5. A nyeremény szállítása érdekében kezelt adatok


  Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

  A nyeremény nyerteshez történő eljuttatása postai úton keresztül történik. A Magyar Posta Zrt. részére történő adatok átadása érdekében szükséges az Érintett részéről a teljes név, valamint a szállítási cím megadása.

  Az adatkezelés célja a nyeremény Magyar Posta Zrt. részére történő átadása.

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

  6. Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok

  Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

  Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

  A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.

  Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

  Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

  Adatkezelés időtartama
  A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kezeli.

  Adatfeldolgozók

  A szállításban közreműködő partnerünk a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., e-mail cím: [email protected]).

  Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.


 • Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

  A hozzájárulás visszavonásának joga


  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

  A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
  Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 • A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  9. Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  10. Adatkezelés korlátozásához való jog


  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.


 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

  11. Törléshez - elfeledtetéshez való jog


  Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 • Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 • 12. Tiltakozáshoz való jog


  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  13. Hordozhatósághoz való jog


  Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

  14. Jogorvoslati lehetőségek


  Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: [email protected]).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

  Adatbiztonság

  Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

  Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

  Egyéb rendelkezések
  Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

  Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 • Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.10.30. napjától érvényes.
  Tickets